യൂണിവേഴ്സൽആന്‍റിഡോട്ട്കോഴ്സ് (സാര്‍വത്രികമറുമരുന്ന്കോഴ്സ്)-Malayalam

ഒരു ക്ലോറിൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം

കോഴ്സിന്‍റെ ദൈർഘ്യം: 2 മണിക്കൂർ 2 മിനിറ്റ്

Bonus: Thanks to an anonymous donor, the $450 fee for the course is waived indefinitely.

നിർമ്മാതാവിന്‍റെ കുറിപ്പ്

കോഴ്സ് ആമുഖം

പാഠം 1o

പാഠം 2

പാഠം 3A

പാഠം 3B

പാഠം 4

പാഠം 5

പാഠം 6

പാഠം 7

സഹായം വേണമെങ്കില്‍