ಸಾರ್ವತೀಕಪ್ರತಿರೋಧಕಕೋರ್ಸ್-Kannada

ಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಹೇಗೆ

ಕೋರ್ಸನಉದ್ದ: ಎರಡುಗಂಟೆಗಳುಎರಡುನಿಮಿಷ

Bonus: Thanks to an anonymous donor, the $450 fee for the course is waived indefinitely.

ಈಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವುಸಾರ್ವತೀಕಪ್ರತಿರೋಧಕಬಗ್ಗೆಮತ್ತುಅದರಉಪಯೋಗದಕುರಿತುಪ್ರತಿಯೊಂದುಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವುಈಕೋರ್ಸ್ಏಕೆಉಚಿತಎಂದುಒಂದುವೇಳೆಕೇಳಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿಈಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಹಣಅಥವಾಶುಲ್ಕಪಡೆಯುವುದುಬಹಳಮುಖ್ಯವೆಂದುನಾನುಪ್ರತಿಕ್ರಿಸುತ್ತೇನೆಮತ್ತುಈಕೋರ್ಸ್ಗಗಾಗಿ, ಅನಾಮಿಕದಾನಿಯುತನ್ನಆಸೆಯಮೇರೆಗೆಸಂಪೂರ್ಣಬಂಡವಾಳವನ್ನುಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯಾವುದರಿಂದಲೂಆಗದೆ, ಈಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಪರಿಹಾರದನೀರಿಕ್ಷೆಯೇಇಲ್ಲದನೂರಾರು,ಸಾವಿರಾರುಜನರನ್ನುಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಸ್ವಸ್ತತೆಯನ್ನುಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸಿದೆ

ನಾನುದೇವರುಮತ್ತುರಕ್ಷಕನಾದಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನುಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದಇದುಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆತನುನನ್ನಜೀವಿತದಲ್ಲಿನನಗೆಎರಡುಕರುವಿಕೆಗಳನ್ನುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿಜನರುದೇವರನ್ನುತಿಳಿಯಲುಸಹಾಯಮಾಡುವುದುಮತ್ತುಎರಡನೆಯದಾಗಿಜನರುಸ್ವಸ್ಥರಾಗಲುಸಹಾಯಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಾಗಿಈಕೋರ್ಸ್ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುವಯಾರಿಗಾದರೂಯಾವಾಗಲೂಉಚಿತಮತ್ತುಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ದೇವರುಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಮೂಲಕಪಾಪಗಳನ್ನುಕ್ಷಮಿಸುವಮತ್ತುರಕ್ಷಣೆಯಉಚಿತಬಹುಮಾನವನ್ನುಆತನುಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಮತ್ತುಈಉಚಿತಬಹುಮಾನವನ್ನುಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆಪಶ್ಚಾತಾಪಮತ್ತುನಂಬಿಕೆಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂಈಅತಿವಿಸ್ಮಯಪಡಿಸುವವಸ್ತುವಿನಿಂದಸ್ವಸ್ಥರಾಗಲುಬಯಸುವುದಾದರೆಈಉಚಿತಕೋರ್ಸ್ನ್ನುಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಕೋರ್ಸ್ನ್ನುಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಆಯ್ಕೆನಿಮಗೆಬಿಟ್ಟಿದೆಮತ್ತುನಾನುಈಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಸುಲಭಮತ್ತುಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸಲುನನ್ನಅತ್ಯುತ್ತಮಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಮಾಹಿತಿಮತ್ತುಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನುಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರುಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವರೆಂದುನಾನುಭರವಸೆಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಯೇಸುವಿನನಾಮದಲ್ಲಿಆಶೀರ್ವಾದಗಳು

ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಔಟ್ಲೇಯರ್

(ಉದ್ದ 4 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಇದುಸಾರ್ವತಿಕಪ್ರತಿರೋಧಕತರಬೇತಿಕೋರ್ಸ್ನಾಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಎಂಟುಭಾಗದವಿಡಿಯೋಸರಣಿಗಳುಸಾರ್ವತೀಕಪ್ರತಿರೋಧಕ (ಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್) ದಉಪಯೋಗಮತ್ತುಮನೆಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದನಿನ್ನನ್ನುಪ್ರವೀಣರಾಗುವುದಕ್ಕೆಸಹಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ಸಾರ್ವತಿಕಪ್ರತಿರೋಧಕಸಾಕ್ಷಚಿತ್ರವನ್ನುಒಂದುವೇಳೆವೀಕ್ಷಿಸದಿರುವುದಾದರೆಆರಂಭಿಸುವಮೊದಲುದಯವಿಟ್ಟುಅದನ್ನುಮಾಡಿರಿ

ಮೊದಲುಈಕೋರ್ಸ್ಜೊತೆಗಿರುವಕೋರ್ಸ್ತರಬೇತಿಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಪುಸ್ತಕವನ್ನುಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡಿ. ನಂತರಕೆಳಗಿರುವನಾಲ್ಕುನಿಮಿಷಕೋರ್ಸ್ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಿ.

(ಉದ್ದ 4 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಈಪಾಠದಲ್ಲಿ MMS1ನ್ನು CD ಎಂದುಕರೆಯುವುದರಬಗ್ಗೆನಾವುಕಲಿಯೋಣ. ನಿಮಗೆಹೇಗೆ CDನ್ನತಯಾರಿಕೆಮತ್ತುಮೌಖಿಕವಾದಅದರಬಳಕೆಯಮೂಲಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನುನೋಡುವಿರಿಮತ್ತುಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಇತಿಹಾಸವನ್ನುಪಡೆಯುವಿರಿ.

CD(MMS1)ನಉಪಯೋಗಹಲವುಮಾರ್ಗಗಳಿಂದಕೂಡಿದ್ದುಇದುಕೇವಲಒಂದಾಗಿದೆ..

ಈವಿಧಾನದಬರವಣಿಗೆಸೂಚನೆಗಳುನೀವುಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಕೋರ್ಸನಪೀಠಿಕೆಯಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ.

(ಉದ್ದ 11 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಈಪಾಠದಲ್ಲಿ CDS ಮತ್ತುಅದರಇತಿಹಾಸದಬಗ್ಗೆನೀವುಕಲಿಯುವಿರಿ, ಮತ್ತುಶೇರ್ಲೆಟ್ಲಾಕ್ನೆಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವಿಧಾನವನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡುಆಂಡ್ರೆಸ್ಕಾಲ್ಕೇರ್ರವರು CDS ತಯಾರಿಕೆಯಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನುನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನುನಾವುನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಈವಿಧಾನದಬರವಣಿಗೆಸೂಚನೆಗಳುನೀವುಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಕೋರ್ಸ್ನಪೀಠಿಕೆಯಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ.

(ಉದ್ದ 7 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಈಪಾಠದಲ್ಲಿ, CD ಎಂದುಕರೆಯುವ MMS1 ನೊಂದಿಗೆತೀವ್ರಮತ್ತುದೀರ್ಘಕಾಲದಕಾಯಿಲೆಯಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡುವಆರಂಭಿಕಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಬಗ್ಗೆನೀವುಕಲಿಯುವಿರಿ. ಇದುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದುಇದನ್ನುಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಡಿ.

ನೀವುಆರಂಭಿಕಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಬರವಣಿಗೆಸೂಚನೆಗಳನ್ನುಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಪುಸ್ತಕದಪಾಠದಲ್ಲಿಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
lesson guidebook.

(ಉದ್ದ 17 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ 1000, 1000+ ಮತ್ತು  ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಾಟಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಜಿಮ್ಹಮ್ಬಲ್ MMS ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗಳು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ರವರುಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

 https://bit.ly/CLO2-DIY-Spreadsheets-download

Detailed MMS/CD protocols

(ಉದ್ದ 11 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಪಾಠ 4ರಲ್ಲಿ, ನೀವು CDS ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳಬಗ್ಗೆಕಲಿಯುವಿರಿ. ಆಂಡ್ರೆಸ್ಕಾಲ್ಕರಪುಸ್ತಕ “ಫರ್ಬಿಡನ್ಹೆಲ್ತ್” ಮೂಲಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಗಳು.

https://bit.ly/CLO2-DIY-Spreadsheets


ನೇರಡೌನ್ಲೋಡ್
https://t.me/mms_health_videos/542)

Detailed CDS Protocols

(ಉದ್ದ 17 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಈಪಾಠದಲ್ಲಿಶೇಕಡ 22.4 ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ದ್ರಾವಣವನ್ನುಹೇಗೆನೀವುಸ್ವಂತವಾಗಿಮಾಡುವುದೆಂದುನೀವುಕಲಿಯುವಿರಿ. ಈದ್ರಾವಣವುಕಿಟ್ನಭಾಗ A ಆಗಿದ್ದು MMS1 ಮತ್ತು CDS ನ್ನುಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಉಚಿತPDF ಕೋರ್ಸ್ಗೈಡ್ನಲ್ಲಿರುವಸವಿಸ್ತಾರವಾದಸೂಚನೆಗಳುದ್ರಾವಣವನ್ನುಹೇಗೆತಯಾರಿಸುವುದೆಂದುನಿಮಗೆಕಲಿಸಲುಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನುಗೈಡ್ನಲ್ಲಿಕಾಣಬಹುದು.

(ಉದ್ದ 34 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಪಾಠ 6 ರಲ್ಲಿನೀವುಕಿಟ್ನಭಾಗ B ನಲ್ಲಿ CD(MMS1) ಮತ್ತು CDS ಹೇಗೆಉತ್ಪಾದಿಸುವುದೆಂದುಕಲಿಯುವಿರಿ. ಭಾಗ B ಯುಆಮ್ಲಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವದ್ರಾವಣವಾಗಿದ್ದು CD ಮತ್ತು CDS ಉತ್ಪಾದನೆಗೆಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೂರುಸಾಮಾನ್ಯಆಮ್ಲಗಳುಒದಗಿಸುವುದರಿಂದಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನುಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತಯಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈಆಮ್ಲಗಳುಯಾವುದೆಂದರೆಸಿಟ್ರಿಕ್ಆಮ್ಲ, ಫಾಸ್ಪಿರಿಕ್ಆಮ್ಲಮತ್ತುಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ಆಮ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ಆಮ್ಲತಯಾರಿಕೆಯಸವಿಸ್ತಾರವಾದಸೂಚನೆಗಳನ್ನುಪಾಠಗೈಡ್ನಲ್ಲಿ  pp. 21-24ರಮೇಲೆಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಫಾಸ್ಫೇರಿಕ್ಆಮ್ಲಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ್ನುಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಫಾಸ್ಫೇರಿಕ್ಆಮ್ಲಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್:

https://t.me/c/1496488601/66183

(ಉದ್ದ 17 ನಿಮಿಷಗಳು)

ಸಾರ್ವತಿಕಪ್ರತಿರೋಧಕವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಆರಂಭಿಕಸರಣಿಗಳಪಡೆಯುವಿಕೆಯಕೊನೆಯಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯವಿಡಿಯೋಪಾಠ 7 ಆಗಿದೆ. ಇದುಆಗಾಗ್ಗೆಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನುಕೇಳುವಸರಪಣಿಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ್ನುನೀವುನೋಡುವುದಾದರೆಯಾವುದೇಸಮಯದಲ್ಲಿಈಕೆಲವುಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನುನಿಮಗೆನೀವೇಕೇಳುವಿರೆಂದುನಾನುಖಾತರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲೆ.

CDS ಕೇವಲಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನಿಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತುಇನ್ನಾವುದರಿಂದಲ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

MMS1 (ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್), MMS (ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್) ನಬಳಕೆಶೇಷಮತ್ತುಸ್ವಲ್ಪಆಮ್ಲಪ್ರಚೋದಕವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು (ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್) ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾಗ, ಕೇವಲಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟುಗರಿಷ್ಠಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಕೂಡಿದಅನಿಲಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಆಮ್ಲ MMS ಶೇಷವನ್ನುಮತ್ತೆಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವುಜನರಿಗೆ MMS ಶೇಷಮತ್ತುಕೆಲವರಿಗೆಆಮ್ಲಪ್ರಚೋದಕಪಚನಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈಕಾರಣದಿಂದಲೇ CDS ಗಳನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. CDS ಗಳುಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಉಪಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನುಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆಮತ್ತುಶುದ್ಧವಾದಕ್ಲೋರಿನ್ಡಯೋಕ್ಸೈಡ್ಅನಿಲದದ್ರಾವಣವನ್ನುಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವುಜನರುಇನ್ನೂ MMS1 ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದುಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಮತ್ತುಪಚನಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಹೊಂದಿಲ್ಲಆದರೆMMS1 ರೊಂದಿಗೆಸಮಸ್ಯೆವಿರುವವರಿಗೆ, CDS ಹೆಚ್ಚಿನಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.

MMS1 ಅಥವಾ CDS ಅನ್ನುಒಂದುವೇಳೆಎಂದಿಗೂಪ್ರಯೋಗಿಸದೆಅಥವಾಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೆಮತ್ತುನೀವುಅನಾರೋಗ್ಯದಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವಾಗಇದನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದಾದರೆ, ನೀವುಈಗಲೇಆರಂಭಿಸಬಹುದುಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಎಂದುಮತ್ತುಇದರಮೂಲಕಹೋಗಿಸಾಮಾನ್ಯಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಂತಿರುವಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್1000 (MMS1) ಅಥವಾಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ C (CDS) ಅನ್ನುತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನುಮಾಡುವುದರಿಂದಯಾವರೀತಿನಿಮ್ಮದೇಹವುಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುದೆಂದುಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುದೀರ್ಘಕಾಲಸೋಂಕುಗಳು, ವಿಷಕಾರಿಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳುಮತ್ತುವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆವಿಷಕಾರಿಯಿಂದತುಂಬಿದಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಜೀವಿಸುವುದರಿಂದಎಲ್ಲಾಬೇಡವಾದಕಚಡಯಿಂದತುಂಬಿರುವನಿಮ್ಮದೇಹವನ್ನುಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

MMS1 ಮತ್ತು CD ಇಂದಶುದ್ಧೀಕರಣದನಿಮ್ಮಅನುಭವಮತ್ತುಪೂರ್ವಭಾವಿಪ್ರಯೋಗಿಕರಣಮಾಡುವುದರಿಂದನೀವುತೀವ್ರಅನಾರೋಗ್ಯದಘಟನೆಗಳಿಂದಹೆಚ್ಚುಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವುನಿಜವಾಗಿಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆಕಡೆಯದಾಗಿನೀವುಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆನಿನ್ನದೇಹವುಸ್ವಸ್ಥತೆಕುಂಟಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಮೂಲಕವಿಷಕಾರಿಗಳುಮತ್ತುಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನುಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆಮತ್ತುಸೊಂಕನ್ನುತೊಡೆದುಹಾಕುವುದರಮೇಲೆಗಮನವಿರುತ್ತದೆ.

ನಂಬಿದರೂಅಥವಾನಂಬದೇಹೋದರುಪೂರ್ವನಿರ್ಮಿತದ್ರಾವಣಗಳನ್ನುಕೂಡಲೇಕನಿಷ್ಠಅರ್ಧಡಜನ್ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿಮತ್ತುಅಮೆಜಾನ್. ಕಾಮ್ನಲ್ಲೂಲಭ್ಯವಿರುವುದು

ನಾನುಇಲ್ಲಿಮೂರುನಿರ್ದಿಷ್ಟವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನುಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುಅವುಉದ್ದಹಾದಿಯದೊಡ್ಡನೀರುಶುದ್ಧೀಕರಣಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನುವಿತರಿಸುವದಾಖಲೆಯನ್ನುಹೊಂದಿದೆ. ಈಕಂಪನಿಗಳುಮಾನವನಿಗೆಉಪಯೋಗವಾಗುವಯಾವುದೇಸೂಚನೆಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರುಈವಸ್ತುವನ್ನುಕೇವಲನೀರುಶುದ್ದಿಕಾರಕವೆಂದುಮಾರಾಟಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆಈವಸ್ತುವನ್ನುವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಅನ್ಯಾಯಮತ್ತುತುಚ್ಚನಿಯಮಗಳನ್ನುಮುರಿಯುವುದಾಗಿದೆ.

ನಾನುನಿಮಗೆತೋರಿಸುವಮೊದಲನೇವೆಬ್ಸೈಟ್ವಾಟರ್ಪ್ಯೂರ್ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಾಮ್ಆಗಿದೆ. ವಾಟರ್ಪ್ಯೂರ್ವರ್ಲ್ಡ್ವಿವಿಧಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನಿಮ್ಮಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನುಹೊಂದುವಹಲವಾರುನೀರುಶುದ್ಧೀಕರಣಹನಿಗಳಾಗಿದೆ.

ಕೆವಿಲ್ಯಾಬ್.ಕಮ್, ಇನ್ನೊಂದುದೊಡ್ಡಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದ್ದುದೊಡ್ಡನೀರುಶುದ್ಧೀಕರಣಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆಮತ್ತುನಿಖರವಾಗಿನಿಮ್ಮಅಗತ್ಯತೆಗೆತಕ್ಕಂತೆಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಈವೆಬ್ಸೈಟ್ಮುಚ್ಚಿದೆಮತ್ತುತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದನ್ನುನೀವುಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಆರ್ಡರ್ಗಳಸಂಖ್ಯೆಗೆಹೋಲಿಸುವುದಾದರೆಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನುಹಿಡಿದುವಿತರಿಸುವಪರಿಮಾಣವುಸಮಯಕ್ಕೆಸರಿಯಾಗಿಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿಎಂಎಂಎಸ್ಹೆಲ್ದಿ4ಲೈಫ್.ಕಾಮ್ಇನ್ನೊಂದುದೊಡ್ಡಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, MMS ಮತ್ತು CDS ನಎಲ್ಲಾವಸ್ತುಗಳುನಿಮಗೆಬೇಕಾದಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವುಏನನ್ನುಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆಕಿಟ್ನಲ್ಲಿಬರುವಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ದ್ರಾವಣಮತ್ತುಆಮ್ಲಪ್ರಚೋದಕಎರಡನ್ನುಖರೀದಿಸಬೇಕು CDSನ್ನುಸಹಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ 3000 ಪಿಪಿಎಂಶಕ್ತಿಯಿಂದಕೂಡಿದಒಂದುಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿಬರುವುದಾಗಿದ್ದು, ತಂದನಂತರಅದನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗನೀವುತೆಳುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ನೀವುಯಾವದೇಶದಲ್ಲಿವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿಎನ್ನುವುದರಮೇಲೆಈಪ್ರಶ್ನೆಗೆಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ FAQ ನಲ್ಲಿ, ಭೂಖಂಡದಯುನೈಟೆಡ್ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿಲಭ್ಯವಿರುವಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನುನಾನುನಿಮಗೆಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆರಂಭಿಕಸರಣಿಗಳ PDF ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಬೇರೆದೇಶಗಳಿಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನುಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ಒಣಗಿದಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದುಅತ್ಯಂತದಹಿಸುವಆಕ್ಸಿಡೈಜರ್ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಕಾರಣದಿಂದವಿಶೇಷಹಡಗಿನವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಉಪಯೋಗವಿರುವುದಾಗಿದೆಮತ್ತುಈಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಗಮನಾರ್ಹಹಡಗಿನವೆಚ್ಚಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿಆದರೂಹಣಕ್ಕೆಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆಮತ್ತುಇದನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದನಿಮಗೆಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟುಖರೀದಿಸಿಮತ್ತುಅದರಬಗ್ಗೆಸರಿಯಾಗಿಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ.

ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ಮಾರುವಕಂಪನಿಗಳುಸಹಮಾನವಉಪಯೋಗದಬಗ್ಗೆಯಾವುದೇಮಾಹಿತಿಯನ್ನುನಿರ್ಬಂಧಿಸುವರುಮತ್ತುಆಡಳಿತಅಭ್ಯಾಸಗಳುಅಥವಾತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯಾವಮಾಹಿತಿಯನ್ನುಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ಚಕ್ಕೆಗಳಒಳ್ಳೆಯಮೂಲವನ್ನುಹುಡುಕುವಸುಲಭವಿಧಾನವೆಂದರೆಡಕ್ಡಕ್ಗೋಸರ್ಚ್ಇಂಜಿನ್ನಮುಖ್ಯಸೂಚಿಗಳು “ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ”ನ್ನುಹುಡುಕುವುದಾಗಿದೆ. ನೀವುಖರೀದಿಸಿದಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ಸುಮಾರುಅಥವಾಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟುಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಎಂದುನೀವುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೇರೆಶೇಖಡ 20 ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಡ್ತಯಾರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಮತ್ತುಒಣಗಿಸುವಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಸ್ವಾಭಾವಿಕದಹನವಾಗುವಅಪಾಯವನ್ನುಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲುಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಈವಿಡಿಯೋಉತ್ಪಾದನಾಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೇ “ಸೋಡಿಯಂಕ್ಲೋರೈಟ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್” ನಮುಖ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನುಹುಡುಕುವಾಗಇಬೇಮತ್ತುಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿನೀವುಮಾಡುವವರನ್ನುಸಹಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಮುಂಚೆಯೇನಾನುತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಕೇವಲಎರಡುಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನುನೋಡಬೇಕೆಂದುಸಲಹೆನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವುಯಾವುದೆಂದರೆಎಂಎಂಎಸ್ಹೆಲ್ತ್ರಿಕವರಿಗೈಡ್ಬುಕ್ಮತ್ತುಫಾರ್ಬಿಡೆನ್ಹೆಲ್ತ್. ಈಎರಡುಪುಸ್ತಕಗಳು MMS1 ಮತ್ತುCDS ಉಪಯೋಗದಅಗತ್ಯವಿರುವಎಲ್ಲಾಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ.

ನಾನುಈಗತಾನೇತಿಳಿಸಿದಎರಡುಪುಸ್ತಕಗಳುಕಾಯಿಲೆಗಳವ್ಯಾಪಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದುತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಕ್ಲೋರಿನ್ಡಯೋಕ್ಸೈಡ್ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನುತಡೆಯುವುದುಮತ್ತುಗುಣಪಡಿಸುವುದು. ನೀನು mmstestmonials.co ಗೂಸಹಹೋಗಬಹುದು. ಈವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆಹುಡುಕುವಕ್ಷೇತ್ರವಿದ್ದು, ನಿನಗೆಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸಿದಕಾಯಿಲೆಯನ್ನುನಮೂದಿಸುವುದುಮತ್ತುಅದುತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವಯಾವುದೇಯೋಗ್ಯತಾಪತ್ರ (ಸಾಕ್ಷಿ)ಗಳನ್ನುಹಿಂಪಡೆಯುವುದು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸುವಆಮ್ಲಜನಕಜಾತಿಯಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಯಾಕ್ಸೈಡ್ಹೆಚ್ಚಿನಗಟ್ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನುಹಾನಿಪಡಿಸದಿರಲುಹಲವಾರುಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಕೂಡಿದಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಆಮ್ಲಜನಕಜಾತಿಯಾವುದೆಂದರೆಹೈಡ್ರೋಜನ್ಪರ್ಆಕ್ಸೈಡ್ಮತ್ತುಸೂಪರ್ಆಕ್ಸೈಡ್ಅನ್ನುಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿಗಟ್ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ಹೊಂದಿದೆ. ಈಕಾರಣದಿಂದಗಟ್ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಇತರೆಆಮ್ಲಜನಕಜಾತಿಯನ್ನುವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲೈ, ಆರ್ಓಎಸ್(ROS) ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಮೂಲಕರೋಗಕಾರಕಗಳಮೇಲೆಅವುಗಳಿಗೆಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆನಮ್ಮದೇಹದಲ್ಲಿಭಾಗವಾದಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಆರ್ಓಎಸ್ಗಳಾದಹೈಡ್ರೋಜನ್ಪರ್ಆಕ್ಸೈಡ್ಮತ್ತುಸೂಪರ್ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಿಗೆಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಯಲುಪಡಿಸುವುದನ್ನುತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆಇದರಿಂದರೋಗಕಾರಕಗಳುನಾಶವಾಗುತ್ತದೆನಾನುಸರಳವಾದಉದಾಹರಣೆಯನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆರ್ಓಎಸ್ಸ್ರವಿಸುವಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯವಾದವಿದ್ಯುತ್ಈಲ್ಮೀನನ್ನುಯೋಚಿಸಿರಿ. ಒಂದುಈಲ್ಮೀನಿನವಿದ್ಯುತ್ಶಕ್ತಿಯುಇನ್ನೊಂದುಈಲ್ಮೀನನ್ನುತೊಂದರೆಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿಇದುಗಟ್ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಆಮ್ಲಜನಕಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಓಎಸ್ಸ್ರವಿಸುವಗಟ್ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಬೇರೆಮೂಲಗಳಿಂದಆರ್‌ಓಎಸ್ಗೆಪರಿಮಾಣಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುಅತಿಕ್ರಮಿಸುವಕೈಗಾರಿಕಾಬಲದಿಂದಹೊರತುಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸುವಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಅನ್ನುಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ಹಈಲ್ಮೀನುಮಿಂಚುಹೊಡೆತವನ್ನುತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಹಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆಗಳಾದದಂತಪೋಸ್ಟಗಳು, ಕೃತಕಮೊಣಕಾಲುಬದಲಿಸುವಿಕೆಅಥವಾಹೃದಯನಾಳಿಯರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು, ಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಹಾನಿಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದಿನನಿತ್ಯಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದಸುರಕ್ಷತಾಔಷಧಿಯಉಪಕರಣಗಳನಿರ್ಮಲಿಕರಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಮತ್ತುಸಾವಯವವಸ್ತುಗಳನ್ನುಉತ್ಕರ್ಷಣಶೀಲಹಾನಿಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ದಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಉತ್ಕರ್ಷಣಶೀಲಸ್ವಭಾವವುರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನುಸಾಯಿಸುವುದುಮತ್ತುನಿಮ್ಮಲೋಹಸೇರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನುಮಾತ್ರಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿರುವುದಾದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಾದರೆ, ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇರುವುದಾದರೆ, ನೀರು ಹೀರುವಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ದೀರ್ಘ ಸಮಯತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಔಷಧಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳಿತೆನಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಅನೇಕರುಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆoದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ನನ್ನಉದಾರಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಔಷದಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ತನಕ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನುತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ತನಕ MMS1 ಅಥವಾ CDS ಡೋಜ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ಆಗಿದ್ದುಉತ್ಕರ್ಷಣನಿರೋಧಕದಿಗಳಿಂದತಟಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗನೀವುತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದಪ್ರಮುಖಆಹಾರಗಳೆಂದರೆಉತ್ಕರ್ಷಣನಿರೋಧಕಗಳಿಂದನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಹೆಚ್ಚುಇರುವಆಹಾರಗಳುಮತ್ತುಅದರಪೂರಕಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮದೇಹದಉತ್ಕರ್ಷಣನಿರೋಧಕವ್ಯವಸ್ಥೆಆಕ್ಸಿಜನ್ರಾಡಿಕಲ್ಗೆಮಾಡುವಂತೆಕ್ಲೋರಿನ್ಡಯೋಕ್ಸೈಡ್ನ್ನುಸಹತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುದೆಂದುಅರಿಯಿರಿ, ಮತ್ತುಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಯಾಕ್ಸೈಡ್ನ್ನುನೀವುಸೇವಿಸಿದಮೊದಲಅವಧಿಯಲ್ಲೇ, ಅದುತಟಸ್ಥಗೊಳ್ಳುವಮೊದಲೇಅನುಕೂಲಕರವಾದಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆಡೋಜ್ಗಳಿಗೆಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

MMS1 ಅಥವಾ CDSನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಉತ್ಕರ್ಷಣನಿರೋಧಕಗಳಪೂರಕಗಳು, ಮಧ್ಯಪಾನ, ಚಕೋಲೇಟ್, ಕಾಫಿ, ಕೆಫಿನ್ಮುಕ್ತಕಾಫಿ, ಕೆಫಿನ್ನಿಂದಮಾಡಿದಪಾನೀಯಗಳು,ಟೀ, ಹಾಲು, ಎಳೆನೀರು, ಕಿತ್ತಲೆಜ್ಯೂಸ್, ಮೂಸಂಬಿಜ್ಯೂಸ್ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದುಮತ್ತುಯಾವುದರಲ್ಲಿಯಾದರೂವಿಟಮಿನ್ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದಾದರೆಅಂತಹಅಧಿಕವಸ್ತುಗಳುಹೆಚ್ಚಿನಹಂತಗಳಲ್ಲಿಉತ್ಕರ್ಷಣನಿರೋಧಕಗಳನ್ನುಹೊಂದಿವೆ.

ಒಂದುವೇಳೆನೀವುಕ್ಲೋರಿನ್ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆಈಯಾವುದೇಆಹಾರಗಳನ್ನುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದುಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಆದರೆ MMS1 ಅಥವಾ CDS ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಮೇಲಿರುವಾಗ, ಮೇಲೆತಿಳಿಸಿದವಸ್ತುಗಳನ್ನುಸೇವಿಸುವಮುಂಚೆಒಂದುದಿನದ MMS ಡೋಜ್ಗಳುಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆಕಾಯುವುದುಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮದಿನನಿತ್ಯದಡೋಜ್ಗಳನ್ನುಆರಂಭಿಸುವದಿನನಿತ್ಯಅಥವಾಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಖಾಲಿಇದೆಯೆಂದುಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

MMS ಅಥವಾ CDS ಗಳನ್ನುಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನೀವುಹೆರಿಕ್ಸ್ಹೈಮರ್ಅಥವಾ ಹೆರಕ್ಸ್ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹೆರಿಕ್ಸ್ಹೈಮರ್ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಅಲ್ಪಅವಧಿಯನಿರ್ವಹಿಶಿಕರಣಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದುನಿಮ್ಮದೇಹದಲ್ಲಿದಿನಗಳಿಂದಕೆಲವುವಾರಗಳಲ್ಲಿಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೇಹವುನಿರ್ವಿಶಿಕರಿಸುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದಅನುಭವವಾದಜ್ವರದರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳುಸೇರಿದಂತೆತಲೆನೋವು, ಕೀಲುಮತ್ತುಮಾಂಸಖಂಡಗಳನೋವು, ಮೈಕೈನೋವುಗಳು, ಗಂಟಲುಕರತ, ಕೆಮ್ಮು, ಸಾಮಾನ್ಯಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಬೆವರುವಿಕೆ, ಚಳಿ, ವಾಕರಿಕೆಅಥವಾಇತರೆರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳುಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಡೈಆಫ್ಕ್ರಿಯೆನಡೆಯುವಾಗ, ವಿಷಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳುಮತ್ತುಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ಏಜೆಂಟ್ಗಳುಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳುಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಮತ್ತುಜನರುಹೆಚ್ಚುಕೆಟ್ಟರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಾದಆಯಾಸ, ಮೆದುಳಿನಮಂದು, ಮಾಂಸಮತ್ತುನರಗಳನೋವು, ಚಳಿ, ಬೆವರುವುದು, ಜ್ಞಾಪಕಮತ್ತುಆಲೋಚಿಸುವಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಂತೆಅನುಭವಿಸುವರು.

ಮೂರುಅತಿಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದನಿಯಮಗಳನ್ನುಖಚಿತವಾಗಿಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೋವಿನಭಾವನೆಯನ್ನುಹೊಂದದೇಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದೇಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದುವೇಳೆನೀವುವೈರಲ್ಅಥವಾಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸೂoಕಾದಶೀತಾಜ್ವರ (ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್), ಚಳಿಅಥವಾಪುಷ್ಪನಜ್ವರ(ನಿಮೋನಿಯಾ)ದಿಂದಬಳಲುತ್ತಿದ್ದುಸರಿಯಾದಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 36 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನುಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನುನೀವುನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದುಮತ್ತುರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳುಹೋಗುವವರೆಗೂ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂಸೂಕ್ತಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ್ನುಮುಂದುವರಿಸುವುದು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದಕಾಯಿಲೆಗಳಾದಲೈಮ್ರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, HIV ಅಥವಾಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ (ಯಕೃತ್ತಿನಉರಿಯುತ) ನೀವುಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆನೀವುದೀರ್ಘಅವಧಿಯಉಪಯೋಗವನ್ನುನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಒಂದುತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಫಲಿತಾಂಶವನ್ನುನೋಡಲುನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿಮತ್ತುಆರುತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಪೂರ್ತಿಚೇತರಿಸಿಕೊಳಲುಮತ್ತುಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಒಂದುವರ್ಷತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಒಂದುವೇಳೆನೀವುಹೆಚ್ಚುಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನುಕೇಳಬೇಕೆಂದುಬಯಸುವುದಾದರೆನೀವುಹಲವುಗುಂಪುಗಳುಮತ್ತುಚಾನಲ್ಗಳನ್ನುಕಾಣುವುದಾಗಿದ್ದುನೀವುಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನುಕೇಳಬಹುದು.

ಮೊದಲುನೀವುಟಿಯುಎಟೆಲಿಗ್ರಾಂಚಾಟ್ಗೆಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಸಾಕಷ್ಟುಜನರುಇರುವುದಾಗಿದ್ದುನಿಮ್ಮಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರವನ್ನುಹೇಳಲುಸಿದ್ದರಿರುತ್ತಾರೆ.

ನೀವುಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನುಕೇಳುವಪೂರ್ತಿಪಟ್ಟಿಯಎಲ್ಲಾಸಾಮಾಜಿಕನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳುವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳುಮತ್ತುಗುಂಪುಗಳನ್ನು“ಸೋಶಿಯಲ್ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಾಅಂಡ್ಲಿಂಕ್ಸ್” ಭಾಗದಅಡಿಯಲ್ಲಿಈಕೋರ್ಸ್ನ PDF ಗೈಡ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿಕೇಳಬಹುದು.


ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ. ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿ